Różaniec Nawiedzenia 2003 rok

01_powitanie Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej stosowanej do kontemplowania oblicza Chrystusa. Tak opisał go Papież Paweł VI: „Różaniec, ponieważ opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem jego charakterystyczny element, mianowicie litanijne powtarzanie pozdrowienia anielskiego 'Zdrowaś Maryjo', przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego – jako do ostatecznego kresu – odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie matki Chrzciciela: 'Błogosławiony owoc żywota Twojego' (Łk 1, 42). Co więcej, powtarzanie słów 'Zdrowaś Maryjo' jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic. Chrystus bowiem wskazywany w każdym pozdrowieniu anielskim jest tym samym Chrystusem, którego kolejno wypowiadane tajemnice ukazują jako Syna Bożego i jako Syna Dziewicy"./RV M – L. A 2002/.


TAJEMNICE RADOSNE
 
02_radosna_1 I. „Bóg posłał anioła Gabriela do Maryi w Nazarecie… Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą….Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus…. Na to Maryja rzekła: oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!..” Pozdrowienie Dziewicy z Nazaretu przez Gabriela łączy się z wezwaniem do radości mesjańskiej: „Raduj się, Maryjo". W tej zapowiedzi osiąga swój cel cała historia zbawienia a nawet poniekąd sama historia świata. Jeśli bowiem planem Ojca jest zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie (por. Ef 1, 10), to w jakiś sposób całego wszechświata dosięga Boska łaskawość, z jaką Ojciec pochyla się nad Maryją, by uczynić Ją Matką swego Syna. Cała ludzkość jest niejako objęta owym fiat -'niech się stanie' – którym z gotowością odpowiada Ona na wolę Boga. /Rosarium Virginis Mariae/.
 
03_radosna_2 II. „…Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem…., Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę….A skądże mi to, że Matka Pana mojego przychodzi do mnie?…… Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana….gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Święte jest Jego Imię…. a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, którzy się Go boją…..” Maryja nawiedza nas nie tylko w kopii cudownego wizerunku Jasnogórskiej Pani. Bóg posyła Maryję,  aby nam przypomnieć: Zróbcie wszystko cokolwiek powie wam Jezus. Za Elżbietą mogę powtarzać – A skądże tak wielka łaska, że Matka Jezusa przychodzi do mnie. Maryja przygotowuje mnie na spotkanie z Bogiem.
 
04_radosna_3 III. „…Dla Maryi nadszedł czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie….Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania…” (Łk 2,6 i 14). Bóg stał się człowiekiem, aby nas uczynić dziećmi Bożymi. Czyni to przez sakramenty święte. Gdy je przyjmujemy – pozwalamy Jezusowi przebywać w naszych sercach. Czy w moim sercu jest miejsce dla Jezusa?
 
05_radosna_4 IV. „..Gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on [starzec Symeon] wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów; światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela….” Maryja w imieniu całej ludzkości przedstawia Bogu dar, ofiarę, której dopełnienie dokona się na krzyżu. „..Twoją duszę miecz boleści przeniknie..”  Jaki dar wraz z Maryją mogę złożyć Bogu?….
 
06_radosna_5 V. „…Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania…….>Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym co należy do Mego Ojca?<  Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział…”.(Łk 2.46,49-50). Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty, popatrz na góry…, tak poucza piosenka. Chcesz być blisko Boga, bądź blisko Maryi. Gdy zapomnisz o Bogu, nie zapominaj o Maryi. Gdy utracisz kontakt z Bogiem, szukaj kontaktu z Maryją. Gdy zgubisz Boga, proś Maryję, by Cię do Niego doprowadziła.
 

TAJEMNICE ŚWIATŁA
 
07_swiatla_1 I. W chrzcie Chrystusa grzechy całej ludzkości, każdego człowieka zostały zanurzone w wodzie Jordanu. Gdy  Jezus umrze na krzyżu wszystkie grzechy zostaną zgładzone.  Krew i woda wypływające z przebitego na krzyżu Serca Jezusowego, nadały wszystkim wodom chrzcielnym  moc gładzenia grzechów. W czasie chrztu świętego stałem się dzieckiem Bożym. Mam prawo nazywać Boga Ojcem. Mam obowiązek pielęgnować w sobie obraz Boży.
 
08_swiatla_2 II. Bóg stwarzając pierwszych ludzi, ustanowił małżeństwo. Powiedział do nich: „ …bądźcie płodni…,abyście zaludnili ziemię,… czyńcie ją sobie poddaną…”. Każdy człowiek przychodzi na świat w rodzinie. Obecność Jezusa na weselu w Kanie,  przemieniającego wodę w wino, otwiera serca wszystkich ludzi na wiarę. Jakże dziś konieczna jest świadomość obecności Boga – Miłości w każdej rodzinie chrześcijańskiej! Czy zdajesz sobie sprawę, że zawierając małżeństwo sakramentalne możesz zaprosić Jezusa do waszej rodziny?
 
09_swiatla_3 III. Jezus nauczając; głosi nadejście Królestwa Bożego, wzywa do nawrócenia, sam odpuszcza grzechy, tym którzy się do Niego zbliżają z ufnością, dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania./List Apost/.
Słowo Boże czytane, słyszane, rozważane wzywa mnie do nawrócenia, do porzucenia drogi grzechu, a wybrania drogi Przykazań. Jak długo Jezus może czekać na moje nawrócenie? Kiedy naprawdę przyjmę Jego Słowo i powstanę z grzechu do nowego życia?
 
10_swiatla_4 IV. Przemienienie na Górze Tabor rozświetla Oblicze Chrystusa i ukazuje chwałę Bóstwa, kiedy Ojciec wzywa Apostołów, by Go słuchali i przygotowuje ich do przeżycia bolesnej tajemnicy męki i śmierci, a także do radości zmartwychwstania i do życia przemienionego przez Ducha Świętego. Tajemnica Przemienienia utwierdza nas w wierze, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Chociaż nie możemy Go dotknąć, usłyszeć, jest w nas pewność, że to Bóg prawdziwy jest wśród nas. Jezu umocnij moją wiarę.
 
11_swiatla_5 V. Ustanawiając Eucharystię, Jezus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina, staje się naszym pokarmem, daje świadectwo, że „do końca nas umiłował”. Uczestnicząc w Eucharystii, karmiąc się Jego Ciałem i Krwią, odwzajemniamy miłość. Czy jest we mnie pragnienie zjednoczenia z Chrystusem?
 

  12_matka_bolesna Matko Bolesna módl się za nami.

Prowadź nas do Twojego Syna.

 

TAJEMNICE BOLESNE
 
13_bolesna_1 I. Ogród Oliwny – tu  Chrystus przeżywa szczególnie dręczące chwile wobec woli Ojca, względem której słabość ciała mogłaby ulec pokusie buntu. Tu Chrystus staje w obliczu wszystkich pokus ludzkości i wobec wszystkich jej grzechów, by powiedzieć Ojcu: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się sta­nie" (Łk 22, 42 i par.). Tu Jezus ma przed oczyma  każdego człowieka, wszystkie nasze dobre i złe czyny. Jego „ tak” wypowiedziane do Ojca, odwraca 'nie' prarodziców w ogrodzie Eden. Pozwala też nam buntującym się przeciw woli Bożej, zobaczyć dobro, które Bóg nam pragnie ofiarować./por. List Apostolski o Różańcu NMP/. W modlitwie Jezusa zawarte są wszystkie nasze modlitwy; modlitwy chorych, cierpiących zrozpaczonych, przerażonych, modlitwy pełne nadziei,  a także poddania się woli Bożej
 
14_bolesna_2 II. Według mnie, dzisiaj niemożliwe jest zachowanie Bożych przykazań. Według mnie człowiek ma prawo wierzyć jak mu się podoba, żyć według własnych zasad, tak jak pokazuje to dzisiejszy świat. Boże nakazy trzeba zmienić, a nawet odrzucić. Jeśli tak myślisz i czynisz – czym różnisz się od Piłata skazującego Jezusa na biczowanie i śmierć? W podświadomości tkwi przekonanie, że to Bóg ma rację, jednak względy ludzkie, jak Piłatowi nie pozwalają opowiedzieć się po stronie Prawdy.
 
15_bolesna_3 III. Żołnierze ośmieszają godność królewską Jezusa. Oni są poganami. Chrześcijanin żyjący niezgodnie z nauką Jezusa – gdy się nie modli, nie przystępuje do sakramentów świętych, gdy żyje w grzechach długi czas, gdy lekceważy uczestniczenie we Mszy świętej – czy nie jest gorszym od pogańskich żołdaków? Czyż nie bardziej ośmiesza  Jezusa?
 
16_bolesna_4 IV. Jezus czekał na pomoc. Przymusili Szymona, który zapewne się wymawiał. Jezus odwdzięczył się Szymonowi, i do dziś każdy z nas korzysta z tej wdzięczności, bo Jezus idzie z nami by dźwigać nas i nasze krzyże.
 
17_bolesna_5 V. Stając pod krzyżem, patrząc na krzyż, czyniąc znak krzyża na sobie – wyznaję wiarę w dzieło odkupienia ludzkości. Jezus za mnie umarł na krzyżu. Jak bardzo Jezusowi zależy na mnie. Jezus pragnie bym na nowo stał się dzieckiem Ojca w niebie. Oby ciągle towarzyszyła mi świadomość – należę do Boga.
 

TAJEMNICE CHWALEBNE
 
18_chwalebna_1 I. Spełniły się słowa: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie”. Jezus prawdziwie żyje. Niewiasty przerażone, uczniowie śpieszący do Emaus i ci zgromadzeni w Wieczerniku z Tomaszem sprawdzającym rany Jezusowe są dla nas gwarancją spełnienia się słów Jezusa. Jezus Zmartwychwstały  żyje wśród nas.
 
19_chwalebna_2 II. „Będziecie moimi świadkami…”  Apostołowie wypełnili to polecenie. Ich świadectwo trwa do dziś. My wierzymy dzięki ich słowu. Każdy ochrzczony jest powołany, by świadczyć o Chrystusie, o Jego miłości.  Czy ktoś patrząc na moje życie może odczytać, że należę do Chrystusa?
 
20_chwalebna_3 III. „Duchu Święty przyjdź prosimy, Twojej łaski nam trzeba..” Duch Święty spoczął na każdym z nas już w czasie chrztu świętego. Sakrament Bierzmowania napełnił nas Jego darami, wycisnął też niezatarty znak rycerza Chrystusowego. Duchu Święty odnów w każdym z nas swoje dary, abyśmy świadomi ich mocy nie lękali się żyć według nauki Chrystusa, byśmy na co dzień wyznawali naszą wiarę, według niej układali swoje życie.
 
21_chwalebna_4 IV. Powtarzając w każdym  „Zdrowaś” – módl się za nami… teraz i w godzinę śmierci naszej – wyrażamy tęsknotę za życiem wiecznym po śmierci. Wniebowzięcie Maryi jest zapewnieniem, że jest tam i dla nas miejsce przygotowane przez Jezusa. „Idę przygotować wam miejsce…, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie….”. Prośmy Maryję, aby w nas trwała tęsknota za niebem.
 
22_chwalebna_5 V. Służyć to znaczy królować- Maryja wypowiedziała do  anioła: „Oto ja służebnica Pańska” . Jezus z wysokości krzyża potwierdził „służenie” Maryi w dziele odkupienia i zlecił Jej dalszą opiekę nad każdym człowiekiem.  Dziś Maryja z nieba wstawia się za nami, wyprasza nam łaski, nawiedza, przychodzi z napomnieniem i wezwaniem do nawrócenia – To prawdziwa służba, czyli KRÓLOWANIE MARYI.
 

23_zakonczenie

Za wszystkie łaski   otrzymane przez  ręce Matki Nawiedzającej swoje dzieci, chcemy zawsze uwielbiać Boga, naszego Zbawcę i śpiewać hymn:  „Wielbi dusza moja Pana,… gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Święte jest imię Jego….”.


Liturgia dniaPrzejdź do pełnej liturgii dnia

Numer rachunku parafialnego

KSIĘGA GOŚCI

Zapraszamy do przeglądania i wpisywania się w naszej Księdze Gości.
Chcesz pozdrowić, przekazać propozycję jakie informacje dodać na portalu, chcesz skomentować portal?
Nic prostszego:-)


Kliknij i wpisuj

Odeszli do wieczności

Ostatnio dodane zdjęcia

ks_piotr_bolanowski Ksiądz Wojciech Chorzępa img_3893 img_3891 img_3890 img_3888 img_3885 img_3882 img_3881 img_3880 img_3879 img_3878

Historia wpisów

Wrzesień 2023
P W Ś C P S N
« sie    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930